Maio 2022
 

 

07 / 05 - Nivel 1 em Niterói - RJ,(10 às 18 hs.)

21 / 05 - Nivel 2 em Niterói - RJ,(10 às 17 hs.)

  Junho 2022
 

 

04 / 06 - Nivel 1 em S. Paulo - SP, no Jardim da Saúde (10 às 18 hs.)

05 / 06 - Nivel 2 em S. Paulo - SP, no Jardim da Saúde (10 às 17 hs.)  Agosto 2022
 

 

21 / 08 - Nivel 3A em S. Paulo - SP, no Jardim da Saúde (10 às 17 hs.)